Procesi i rekrutimi dhe përzgjedhjes

Rekrutimi dhe përzgjedhja janë të bazuara në një proces transparent dhe të paanshëm, i nënshtrohen konkurrencës së hapur pa marrë parasysh gjininë, racën, ngjyrën, fenë ose bindjet, orientimin seksual, etninë ose origjinën sociale apo kombësinë. Rekrutimi udhëhiqet në mënyrë të vazhdueshme edhe nga parimi i barazisë gjinore për një raport sa më të drejtë midis burrave dhe grave në të gjitha nivelet e kompanisë.
Fazat e procesit të rekrutimit dhe përzgjedhjes
Në mënyrë që Kompania të sigurojë se parimet e rekrutimit dhe përzgjedhjes janë zbatuar siç duhet dhe në mënyrë të vazhdueshme, zakonisht procesi i rekrutimit dhe përzgjedhjes përfshin hapat e mëposhtëm.

 1. Publikimi i njoftimit për vend të lirë pune në sitet e brendshme dhe jashtë kompanisë
 2. Pranimi i aplikimeve
 3. Vlerësimi i të gjitha kërkesave dhe përgatitja e listës së kandidatëve të përzgjedhur
 4. Kontaktimi për intervistë/test vetëm i kandidatëve të përzgjedhur
 5. Në rastin kur shumë kandidatë plotësojnë kërkesat e pozicionit mund të kryhet një para-intervistë ose para-testim
 6. Intervistimi dhe testimi me shkrim për kandidatët e listës së shkurtër; zakonisht ftohen 3-5 kandidatë
 7. Sipas nevojës mund të përdoren metoda të tjera testimi
 8. Verifikimi i referencave të punës dhe kredencialeve të arsimit
 9. Përzgjedhja
 10. Oferta e punës
 11. Verifikimi i referencave të punës dhe kredencialeve të arsimit
 12. Nënshkrimi i kontratës
 13. Informimi i palëve për rezultatin e procesit.

Ju lutem vini re se në rastin kur kandidati i zgjedhur mashtron /deformon të dhënat e tij SPAR Albania gëzon të drejtën të tërheqë ofertën e punës.